OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych w celach zarobkowych wiąże się z obowiązkiem przedsiębiorcy wdrożenia szeregu procedur oraz zabezpieczeń tych danych.

Przedsiębiorcy, którzy nienależycie chronią dane osobowe narażeni są nie tylko na odpowiedzialność administracyjnoprawną w ramach której mogą na nich zostać nałożone kary administracyjne nawet do 200.000 zł, ale również odpowiedzialność karną.

W obecnym stanie prawnym obowiązek wprowadzenia procedur ochrony danych osobowych, a w szczególności prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń spoczywa niemal na każdym podmiocie prowadzącym zarobkową działalność gospodarczą.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nakłada obowiązek należytej ochrony wszelkich danych osobowych przetwarzanych za pomocą systemów informatycznych. Obecnie trudno sobie wyobrazić prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej bez wykorzystania systemów informatycznych. Przedsiębiorcy przetwarzają w szczególności dane osobowe swoich kontrahentów, pracowników, jak również chociażby dane zawierające adresy mailowe służące do wysyłania tzw. newsletterów. Nawet jednak wówczas, gdy podmiot nie przetwarza danych osobowych w systemach informatycznych, ma obowiązek należytej ochrony danych gromadzonych w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych.